Aydınlatma Metni

Vasistdas.de İnternet sitesi Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni ve kişisel bilgilerin işlenme amacıyla ilgili metni aşağıda bulabilirsiniz.

Vasistdas.de İnternet sitesi Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Vasistdas.de internet sitesine hoşgeldiniz. https://vasistdas.de’yi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. İşbu Kullanım Koşulları dijital platform kullanımınıza ilişkin önemli bilgiler ihtiva ettiğinden lütfen kullanmadan önce Kullanım Koşulları ile işbu Aydınlatma Metni’ni dikkatlice okuyunuz.

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)  ve ilgili sair mevzuat kapsamında  https://vasistdas.de (“Şirket”) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri bilgilendirmek isteriz.

Şirket, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; internet sitesi ve mobil uygulamalarımızı kullanan çevrimiçi ziyaretçilerimize üyelerimize (kısaca “Kullanıcılar”a) ait olan kişisel bilgilerin gizliliğini korumak için sistem altyapısı ve internet sunumlarını ve dokümanları en güvenilir seviyede tutmaktadır.

 

İşlenen Kişisel Verileriniz ve Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Şirket, kullanıcıların zorunlu olarak alması gereken bilgilerin yanında yalnızca, vermeyi hedeflediği en iyi hizmeti sağlamak amacı ile gerekli olduğunu düşündüğü kişisel verileri, yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde işlemekte, saklamakta ve aktarmaktadır.

Bu kapsamda internet sitemizi ziyaret eden kullanıcıların;

Çevrimiçi Ziyaretçiler

İşlem Güvenliği Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 

 • IP Adresi Bilgileri 
 • İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri
 • Trafik Verileri (örn: Bağlantı Zamanı / Süresi vb.)

Bu veriler bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, müşteri i̇lişkileri yönetim süreçlerinin yönetilmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, pazarlama ve analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam kampanya promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlemektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki̇ Sebepleri̇

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel veriler bilgi güvenliği sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığı ile toplanmaktadır. 

Pazarlama Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Çerez Kayıtları
 • Demografik, site ve uygulama gezinim verileri

Bu veriler, internet sitesinde daha iyi hizmet verilmesi, internet sitesinde verilen hizmetin devamı ve iyileştirilmesi, pazarlama ve analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam kampanya promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlemektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki̇ Sebepleri̇

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel veriler geçmiş siparişleriniz ve internet sitemizde oluşturulan çerezler ile üçüncü taraflara ait (örneğin Google Analytics) çerezler vasıtasıyla toplanmaktadır.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

 • Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na 
 • Faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi sırasında, sözleşmesel ilişkimiz kapsamında; bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Grup Şirketlerimiz ve Bağlı Ortaklılıklarımız’a
 • Faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi sırasında sözleşmesel ilişkimiz kapsamında, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, logistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal veya  hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal veya hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi amaçlarıyla birlikte çalıştığımız Tedarikçi Yetkilileri ve Çalışanları’na aktarılacaktır.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI 

İşbu Sözleşme’nin tarafının Kullanıcı KVKK hükümleri uyarınca, Şirkete başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir: 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda iletilen talepler Şirket tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirket tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.  

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, https://vasistdas.de’da yer alan “İletişim” kısmından görüş ve önerilerinizi bildirebilirsiniz. Ayrıca kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile taleplerinizi [email protected] email adresine iletebilirsiniz. 

Bu kapsamda konuyla ilgili iletilen yazılı veya elektronik başvurular, Şirket tarafından yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup; talebin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde neticelendirilecektir.

© 2023 Vasistdas. All rights reserved.

© 2023 Vasistdas. Her hakkı saklıdır.